Agder Arbeidsmiljø IKS ...

... er en godkjent bedriftshelsetjeneste. Vi har bred kompetanse innefor HMS/BHT og yter tjenester både til våre eiere Arendal kommune,Froland kommune, Aust-Agder fylkeskommune og andre bedrifter. 

Vår visjon:   Veien til mestring og arbeidshelse! Våre ansatte skal bistå virksomheten i arbeidet med å skapesunne og trygge arbeidsforhold. Agder Arbeidsmiljø IKS skal ha en fri og uavhenngig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.

Våre tjenester

Agder Arbeidsmiljø IKS kan bistå med informasjon, veiledning, undervisning og oppfølging innen:

HMS-systematikk & internkontroll

For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgt.

Psykososialt & organisatorisk arbeidsmiljø

Agder Arbeidsmiljø IKS skal bidra til å utvikle, utforme og evaluere
forholdene i arbeidslivet,  for å forebygge at ansatte utsettes for uheldige
psykiske belastninger og for å fremme helse.

Arbeidshelse og Arbeidsmedisin

Kompetanseområdet tar for seg balansen mellom den ansattes funksjon/arbeidsevne og arbeidsgivers krav til stilling / tilretteleggingsmuligheter. Agder Arbeidsmiljø IKS har kompetanse innen forebyggende og oppfølgende tiltak.

Ergonomi og yrkeshygiene

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir
grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt
arbeidssituasjon og gir full trygghet mot fysiske
og psykiske skadevirkninger

Saksgang

Alle ansatte kan kontakte oss. Dersom kontakten medfører et oppdrag, vil leder og evt verneombud/tillitsvalgt bli informert/ inkludert i oppdraget. Vi har fagkompetanse innen forebyggende arbeid og tilpasser arbeidsverktøyet til de enkelte oppdragsgivere ut fra en helhetlig tankegang. Alle ansatte i Agder Arbeidsmiljø har taushetsplikt.

Våre ansatte skal bistå virksomheten i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Agder Arbeidsmiljø IKS skal ha en fri og uavhenngig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.

Agder Arbeidsmiljø IKS, Bedriftsveien 9, Krøgenes, 4841 Arendal
Tlf: (+47) 37 00 67 80 | E-post: agder.arbeidsmiljo@aa-miljo.no
google map