Agder Arbeidsmiljø IKS ...

... er en godkjent bedriftshelsetjeneste. Vi har bred kompetanse innen HMS/BHT og yter tjenester både til våre eiere Arendal kommune,Froland kommune, Agder fylkeskommune og andre bedrifter. 

Vår visjon: " Veien til mestring og arbeidshelse!"

Våre ansatte skal bistå virksomheten i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Agder Arbeidsmiljø IKS skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.

Våre tjenester

Agder Arbeidsmiljø IKS kan bistå med informasjon, veiledning, undervisning og oppfølging innen
fagområdene:

HMS-systematikk

For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og deres tillitsvalgte.

(AML kap.3 §3-1)

Psykososialt & organisatorisk arbeidsmiljø

Agder Arbeidsmiljø IKS skal bidra til å utvikle, utforme og evaluere forholdene i arbeidslivet  for å forebygge at ansatte utsettes for uheldige psykiske belastninger, og for å fremme helse.

Arbeidshelse og Arbeidsmedisin

Kompetanseområdet tar for seg balansen mellom den ansattes funksjon og arbeidsevne, arbeidsgivers krav til stillingen og hvilke tilretteleggingsmuligheter som finnes. Etter risikovurdering vil det for noen være nødvendig med spesifikke helsekontroller og eller smitteforebyggende tiltak.  Agder Arbeidsmiljø IKS har kompetanse innen forebyggende og oppfølgende tiltak.

Ergonomi og yrkeshygiene

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir
grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt
arbeidssituasjon og gir full trygghet mot fysiske 
og psykiske skadevirkninger

Saksgang

Alle ansatte kan kontakte oss. Dersom kontakten medfører et oppdrag, vil leder og eventuelt verneombud bli informert og inkludert i oppdraget. Vi har fagkompetanse innen forebyggende arbeid og tilpasser arbeidsverktøyet til de enkelte oppdragsgivere ut fra en helhetlig tankegang.

Alle ansatte i Agder Arbeidsmiljø har taushetsplikt.

Våre ansatte skal bistå virksomheten i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Agder Arbeidsmiljø IKS skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.

Nyheter

Agder Arbeidsmiljø IKS nyheter fra facebook sider:

Agder Arbeidsmiljø IKS, Bedriftsveien 9, Krøgenes, 4841 Arendal
Tlf: (+47) 37 00 67 80 | E-post: agder.arbeidsmiljo@aa-miljo.no
google map